O projektu

Rozvoj digitálních kompetencí učitelů

Cílem tohoto projektu je analýza, následná podpora a rozvoj využívání digitálních kompetencí učitelů v pedagogickém procesu a integrace digitálních technologií do chodu školy. Do projektu je zapojeno 12 středních škol Plzeňského kraje, které se aktivně podílejí na tvorbě vzdělávacích programů a jejich pilotním ověření.

mentroring
0
Zapojených škol
0
Programů
0
Zapojených učitelů
0
Hodin školení
0
Hodin mentorování

Hlavní důvody vzniku projektu

 • Nízké povědomí o reálných možnostech využívání digitálních technologií ve výuce a nesoulad mezi učícími styly a potřebami současných žáků.
 • Nedostatečné využívání digitálních technologií ve školách ve všech výukových předmětech mimo informatiku.
 • Podpořit informovanost pedagogického kolektivu v otázkám možností využívání digitálních technologií a zavést prostředky pro sebereflexi a hodnocení

Co je cílem projektu

 • Podpora koncepčního rozvoje digitálních kompetencí pedagogů a škol, která vychází z průběžného reflexe úrovně digitálních kompetencí a umožňuje jejich kontinuální rozvoj na základě individuálních potřeb zpracovaných v podobě profesních portfolií a akčních plánů.
 • Optimalizace využívání digitálních technologií na školách v souladu s učícími styly žáků a požadavky trhu práce na dovednosti absolventů škol rozvojem konkrétních digitálních kompetencí pedagogů
 • Podpora kvalitního plánování rozvoje digitálních kompetencí učitelů (DVPP) a ICT vybavení školy a v důsledku zefektivnění využívání techniky na školách.
 • Podpora a usnadnění využívání digitálních zdrojů v celém pedagogickém procesu i chodu školy.

Co se očekává po skončení projektu

 • Zapojené osoby v projektu získají jasnou představu o svých kompetencích a možnostech jejich dalšího rozvoje tak, aby podpořily efektivní využívání digitálních technologií školy a upravily formu vzdělávání, která by lépe odpovídala učebním stylům současných žáků a požadavkům trhu práce na dovednosti a kompetence absolventů.
 • Zefektivní se vybavenost zapojených škol digitálními technologiemi
 • Vedení zapojených škol i účastníci vzdělávání získají nástroje, které usnadní průběžný monitoring, evaluaci a další zvyšování digitálních kompetencí.
 • Bude pilotně ověřen univerzálně využitelný vzdělávací program pro SŠ, který bude k dispozici všem školám v ČR.
 • Web projektu s informacemi pro dané školy, včetně e-learningového modulu.

Fáze projektu

Jedním z cílů projektu je vytvoření vzdělávacího programu, který poskytne zapojeným učitelům podporu v reflexi a seberozvoji digitálních kompetencí. Bude složen z různých vzdělávacích materiálů s respektem k evropskému standardu digitálních kompetencí DigCompEdu. Tento vzdělávací program bude tvořen pod vedením metodika projektu v součinnosti s odbornými experty a samotnými školními metodiky partnerských škol.

Ověření vzdělávacího programu bude probíhat na daných školách postupně v periodě 6 měsíců. Každý měsíc by tak mělo být na každé zapojené škole realizováno jedno školení, na které bude navazovat individuální konzultace zapojených pedagogů, reflexe a sebeevaluace s využitím e-learningu a zpracování konkrétní oblasti do profesního portfolia učitele.

Na každé zapojené škole bude evaluace následovat bezprostředně po ukončení vzdělávacího programu. Součástí budou evaluační setkání, která zhodnotí průběh programu v každé konkrétní zapojené škole (tzn. proběhne 12 setkání). Na tomto setkání budou prezentovány výsledky školy v hodnocení kompetencí dle DigCompEdu a představen základní akční plán rozvoje školy v oblasti digitálních kompetencí.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email