[searchandfilter fields="search,kompetence,skoly" types=",checkbox,checkbox"]

Zajímavé aplikace (nejen) pro výuku fyziky

Zajímavé aplikace (nejen) pro výuku fyziky

Mentimeter

Mentimeter je interaktivní nástroj, kterým můžete aktivně zapojit žáky do Vašich hodin. Umožňuje studentům se anonymně vyjádřit k jednotlivým otázkám různého typu (otevřená odpověď, stupnice, více odpovědí, atd…). 

Používám v hodině (jak při prezenční, tak při distanční výuce) k aktivizaci žáků především pro brainstorming. Na základě připravených otázek můžeme začít diskutovat nad nápady a myšlenkami. Tento nástroj je vhodný i ke zjištění rychlé zpětné vazby na konci hodiny.

Na mentimeter.com si lze jednoduše rovnou spojit účet. Žáci si neinstalují žádnou aplikaci, pouze na menti.com zadají daný kód a velmi rychle vkládají své odpovědi. Žákům se objeví otázka s přesnou instrukcí zadání. Jakmile zadají pojmy, tak ihned vidíme, kolik žáků odpovědělo a která odpověď je nejpočetnější (větší text). 

učitelé fyziky, GaSOŠ Rokycany

WordWall

Velmi vhodná aplikace k rychlé aktivizaci žáků při distanční i prezenční výuce. Velmi jednoduché intuitivní ovládání, rychlé propojení s Google účtem bez nutnosti vytvářet nový účet na WordWall. Nevýhoda neplacené verze je omezení pouze na 5 různých aktivit. Využívám pro rychlé shrnutí základních pojmů.

učitelé fyziky, GaSOŠ Rokycany

Mindomo

K aktivizaci žáků se mi osvědčilo využít aplikaci Mindomo (mindomo.com) pro rychlé tvoření myšlenkových map. Zařazuji buď před úplně novou látkou, aby si žáci ve skupině zkusili vybavit co již k danému tématu slyšeli nebo co by k danému tématu přiřadili. Nebo zařazuji tvorbu myšlenkové mapy po ukončení probraného tématu, aby si žáci utřídili učivo.

učitelé fyziky, GaSOŠ Rokycany

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

Zpětná vazba ve výuce pomocí aplikace Plickers

Zpětná vazba ve výuce pomocí aplikace Plickers

Jedná se o zajímavou volně dostupnou aplikaci na hodnocení nebo poskytování zpětné vazby žákům. Platforma umožňuje obvyklé věci, tedy zakládání tříd (i jejich import z Google Classroom), tvorbu otázek, jejich uspořádání do alb, setů apod. Otázky se pak přiřadí do streamu pro danou třídu. Na rozdíl od jiných podobných aplikací je ale připojení k síti a do systému vyžadováno pouze po učiteli. Žáci naproti tomu mají kartičky s vygenerovaným čárovým kódem, nikoliv mobil nebo tablet.
Jak to celé funguje?

Učitel pošle do streamu otázky pro danou třídu a promítá je na dataprojektor. Zároveň má spuštěnou aplikaci na mobilním zařízení (pro všechny aktuální platformy, dokonce ještě i pro mobilní zařízení s OS Windows Mobile). Po zobrazení otázky žáci zvednou svou kartičku s čárovým kódem a otočí ji podle toho, jak chtějí odpovědět (čtvercová kartička má strany označené malými písmeny A, B, C, D – tedy odpovídajícím možnostem v odpovědích). Učitel naskenuje mobilním zařízením zvednuté kartičky a odpovědi se rovnou přenáší do databáze v programu na PC. Na mobilním zařízení učitel zároveň vidí i jména odpovídajících a i to, zda žák odpověděl správně (jméno se zobrazí zeleně) nebo nesprávně (červeně).

Samozřejmě aplikace funguje i v anonymním režimu, bez ukazatele špatné a správné odpovědi, což by při poskytování okamžité zpětné vazby nedávalo smysl. Aplikace poskytuje poměrně komplexní reporty s možností exportu ve formátu csv (MS Excel). V placené verzi jsou i další možnosti navíc.

Nevýhodou je možnost pouze 4 odpovědí, a to pouze ve formátu jeden výběr ze 4 možností.

Aplikace je vhodná pro všechny typy škol, a tedy všechny učitele.

učitel biologie, GaSOŠ Rokycany

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

Jednoduchý nástroj pro testování a procvičování – Socrative

Jednoduchý nástroj pro testování a procvičování – Socrative

Webová aplikace Socrative je jednoduchý nástroj pro vytváření testů s možností automatického vyhodnocení vhodný pro 2. stupeň ZŠ a SŠ. Testy lze využít ke klasickému prověřování znalostí, ale i k průběžnému procvičování učiva.

Socrative je aplikace fungující na online systému odpovídání. Učitel vytváří kvízy (testy, cvičení), která zadává žákům. Žáci odpovídají digitální formou a učitel mám možnost v reálném čase sledovat odpovědi jednotlivých žáků. Po ukončení kvízu jsou okamžitě k dispozici výsledky. Při zadávání kvízu je k dispozici pestrá škála nastavení – náhodné generování otázek a odpovědí, „viditelnost“ okamžité zpětné vazby ihned po odpovědi, počet pokusů, … Vytvořené kvízy lze mezi učiteli sdílet pomocí odkazu nebo kódu kvízu.

Fungování aplikace v reálném čase, okamžité výsledky a jejich vizualizace poskytuje učiteli i žákům zpětnou vazbu o zvládnutí dané problematiky.

Aplikace je ve verzi pro žáky a učitele a funguje na všech mobilních platformách i na počítačích. V žákovské verzi není potřeba mít žádný účet. Do kvízu žáci vstupují po zadání názvu místnosti a jména (pokud učitel nastavil – je možné v případě potřeby nechat i anonymně).

V učitelské verzi je potřeba založení účtu. Pak lze vytvářet, spouštět a vyhodnocovat kvízy. K dispozici jsou otázky 3 typů – Multiple Choice, True-False a Short Answer.

Před spuštění kvízu učitel nastavuje možnosti zobrazení otázek žákům:

 • Žák se nedostane na další otázku, dokud nezodpoví aktuálně zobrazenou.
 • Žák má zobrazeny všechny otázky, může mezi nimi libovolně přecházet, vracet se o opravovat svoje odpovědi. Celý kvíz pak odesílá najednou.
 • Poslední variantou je zobrazení otázek řízené učitelem.

V případě neplacené verze má učitel jen jednu místnost a omezený počet současně připojených uživatelů do místnosti. A některá další omezení v nastaveních kvízů. Také není možné odeslat hromadně žákům jejich individualizované výsledky. Učitel je má k dispozici a musel by jednotlivě rozesílat žákům.

V placené verzi lze vytvářet více místností a do nich zadávat konkrétní žáky a jejich emailové adresy. Na tyto adresy se ihned po uzavření kvízu dá odeslat každému žákovi individualizovaný výsledek v PDF s vyznačením jeho odpovědí a správných odpovědí. S tímto dokumentem pak může žák pracovat na odstranění chyb a neznalostí. Dále lze přímo z účtu kontaktovat online podporu a mám zkušenost, že komunikace byla bezproblémová pomocí chatu a emailu.

Učitel má v obou verzích k dispozici statistiky v Excelu a PDF.

Kromě „klasických“ kvízů (testů) má aplikace i „Exit Ticket“, Space Race (závody týmů) a Quick Question.

Aplikaci Socrative používám v matematice, fyzice, ale je použitelná v libovolném předmětu. Používám ve věkovém rozmezí od 1. ročníku SŠ až po maturanty. Mladší žáky momentálně neučím, ale není problém využívat i pro ně.

 

Integrace do hodiny, domácí přípravy (v čem mi aplikace pomáhá)

Na začátku hodiny – rychlý, krátký kvíz (několik jednoduchých otázek) na ověření zvládnutí učiva z minulé hodiny – podle výsledků je pak možné se cíleně vrátit k „problematickým“ otázkám (pokud např. na konkrétní otázku odpoví velké procento žáků špatně – ihned vidím pomocí vizualizace odpovědí a mám možnost okamžité reakce)

Na konci hodiny – ověření porozumění a zvládnutí tématu z dané hodiny.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

Aplikace, která mě nadchla – Flipgrid

Aplikace, která mě nadchla – Flipgrid

Co je to flipgrid?

Je to prostředí, které vtáhne žáky i dospělé do světa, kde si mohou vyzkoušet být hvězdami internetových videí. Žáci zde mohou viditelnou a slyšitelnou formou vyjádřit své názory, povyprávět o různých tématech či dát námět k nějaké diskuzi. Jde o sociálně podpůrné vzdělávací prostředí.

Tuto aplikaci využívám ve všech ročnících, ve kterých vyučuji, tzn. od primy po kvartu a od 1. ročníku po 4. na vyšším gymnáziu. Mám takové zkušenosti, že ve výuce, kdy jsou žáci v přímém kontaktu se svými spolužáky, nemluví tolik otevřeně. Žák si v aplikaci zvolí své tempo, podílí se na výuce a rozvíjí se. Vnímám to také tak, že dávám žákovi možnost prosadit se.

Žáci se díky aplikaci Flipgrid navzájem inspirují, hodnotí sami sebe, ale i spolužáky. Mohou rozvíjet nejen svoje schopnosti, ale i schopnosti druhých a vyjádřit nápady na zlepšení.

Mluvená cvičení jsou důležitá pro trénink plynulého projevu. Žáci si při mluvení zlepšují také soustředěnost a trénují výslovnost.

 

učitelka NJ, GaSOŠ Rokycany

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

Využití aplikace Desmos v matematice

Využití aplikace Desmos v matematice

Aplikace obsahuje řadu matematických témat, která jsou přímo stavěna na samostatnou práci žáků. Nenajdete zde typové, abstraktní úlohy. Naopak, úlohy jsou vždy zasazeny do prostředí, kterému žáci rychle porozumí. Prostředí umožňuje žákům experimentovat s matematikou. Úlohy jsou navrženy tak, že žák dostává zpětnou vazbu implicitně z kontextu úlohy. Například v aktivitě Kuličková dráha: lineární žák vidí, že kuličky minuly nějakou hvězdu. Úlohy jsou široce otevřené a většinou existuje mnoho různých, správných řešení dané úlohy

S aplikací Desmos (www.desmos.com) pracuji již delší dobu v hodinách matematiky, v souvislosti s distanční výukou je, ale využití této aplikace intenzivnější.

V současnosti považuji za zásadní následující výhody:

 • Integrace do Google Classroom, které využíváme jako základní digitální platformu pro komunikaci s žáky během distančního studia
 • Vzhledem k tomu, že aplikace je v anglickém jazyce, uplatňuji při práci s aplikací i prvky metody CLIL. Taktéž je možné aplikaci přeložit do češtiny pomocí automatického překladu, který je běžně dostupný v internetovém prohlížeči (překlad není bez chyb, ale velmi pomůže).
 • Jednotlivá témata jsou v aplikaci nahlížena i z jiného úhlu pohledu, než je v naší běžné středoškolské matematice běžné. To vede k větší atraktivitě pro žáky i k hlubšímu pochopení dané oblasti
 • S aplikací se výborně pracuje i při poskytování zpětné vazby žákům (na doplňujícím obrázku jsou jména anonymizována, já mám samozřejmě k dispozici reálné údaje)

učitel matematiky, fyziky a informatiky, Rokycany

Co se týče učiva, pokrývá Desmos většinu klíčových konceptů z algebry. Bohužel zde není mnoho aktivit zaměřených na geometrii, neboť jí není v USA věnována taková pozornost jako u nás.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

Online nástroje pro efektivnější výuku zeměpisu

Online nástroje pro efektivnější výuku zeměpisu

V rámci distanční výuky jsem postupně vyzkoušela několik nástrojů, které mi pomohli zefektivnit výuku.
Interaktivní atlas

V současné době nejvíce jako učitelka zeměpisu využívám interaktivní atlas od mapy.cz, který nabízí širokou škálu možností a zobrazení a umožní tak studentům, kteří nemají přístup k papírové variantě plnit úkoly. Velkou výhodu vidím i v aktuálnosti dat, která jsou přebírána z OSN a jsou aktuálnější než ta v papírovém atlase.

Nearpod

Nearpod je dalším nástrojem po kterém sahám velmi často (denně). Líbí se mi možnost práce každého studenta zvlášť, ale i dohromady na tzv. collaborate board (interaktivní tabule, kam žáci píší a navzájem své odpovědi vidí a mohou „srdíčkovat“, díky tomu byl mnou oblíbený Jamboard od Googlu přesunut do pozadí.

Díky široké škále činností, jsem Nearpod postupně zařadila na vrchol mnou používaných nástrojů a nahradil téměř všechny předešlé. Hojně využívám přiřazování, dokreslování či dopisování, kvízy a soutěže, které studenty velmi baví a já nemusím vytvářet kahoot, qiuzziz nebo quizlety zvlášť, ale mám vše v jednom nástroji.

V rámci Nearpodu mohu dávat odkaz na video a přidat k videu otázky, což nahradilo předchozí oblíbenou aplikaci Edpuzzle, kterou jsem využívala hlavně pro asynchronní hodiny.

Nearpodu vidím práci každého studenta, díky tomu jsem vyřadila i aplikaci Classkick, kterou jsem využívala v minulosti.

Také mohu studentům představit novou látku ve formě slidů, tato forma je oproti google.slides velmi strohá a jednoduchá, ale účel splní.

Všechny zmiňované nástroje jsem využívala a postupně vyřadila a nahradila jednou jedinou…Nearpodem. Je možné, že narazím na omezené množství vytvořených témat, ale v současné době mám pro každou třídu 1 lekci v Nearpodu a informace postupně rozšiřuji. Studenti tak vidí vše v jednom dokumentu. Jediná aplikace, která zůstává nenahraditelná Nearpodem a občas po ní sáhnu je Flippity.

 

učitelka zeměpisu, GaSOŠ Rokycany

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

Sdílená nástěnka online aplikace Wakelet

Sdílená nástěnka online aplikace Wakelet

Wakelet je online nástěnka, na kterou si můžete připnout nejrůznější informace v podobě textových poznámek, odkazů na web, souborů, obrázků, videí, příspěvků na Facebooku, Twitteru a mnoho dalšího. Je možné si nastavit nástěnku jakou soukromou, sdílenou (jen kdo má odkaz) a nebo veřejnou. Prostřednictvím této nástěnky si můžete vytvářet svoje portfolio, předávat studentům informace, zdroje odkazy a mnoho dalšího.

Nástroj Wakelet používám jako online nástěnku pro sdílení zajímavých odkazů dětem. V Google Classroom mají odkaz na Wakelet, do kterého přidávám zajímavé odkazy podle toho, kam zrovna „zabrousím“ při přípravě na výuku. Aby odkaz na Wakelet v Google Classroom nezapadl mezi ostatní, občas přidám aktualitu do Streamu.

Postupně také do Wakeletu kopíruji oblíbené záložky z Chromu, ve kterých se již vzhledem k množství nedá orientovat. Takže si v odkazech pomocí Wakeletu, dělám pořádek. Nástroj vřele doporučuji. Jen poznamenám, že prostředí je v angličtině, ale vzhledem k jednoduchosti ovládání to není vůbec na závadu.

 

učitelka českého jazyka, GaSOŠ Rokycany

Základní vlastnosti nástroje Wakelet
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

Pomoc kolegům formou video návodů na Youtube

Pomoc kolegům formou video návodu na Youtube

Kolegové, kteří jsou zdatnější v anglickém jazyce a rychleji se orientují v aplikacích, které nemají české alternativy natočí a namluví video, které vloží na YouTube a díky této aktivitě se ostatní kolegové, kteří nejsou tak zdatní v ICT a angličtině nebojí zkoušet nové věci.
Jak na to?
 • Připravím si to, o čem chci mluvit a co k tomu potřebuji (záložky v prohlížeči, aplikaci, o kterých chci mluvit, atd.).
 • K nahrávání používám možnost „Nahrání obrazovky“ (karta Vložení) v programu PowerPoint. Pokud mám mikrofon, mohu při nahrávání přidat vlastní komentář s vysvětlením.
 • Po skončení nahrávání se video automaticky načte do otevřené prezentace.
 • Kliknu na video pravým tlačítkem myši a zvolím možnost „Uložit multimédia jako…“
 • Pojmenuji video a uložím do složky.
 • Video mohu nasdílet pomocí cloudového úložiště kolegům, nebo jej umístit přímo na YouTube.
 Výhody:
 • Uživatelsky přívětivé – netřeba stahovat jakékoliv jiné programy.
 • Před uložením lze video nastříhat přímo v programu PowerPoint – základní střih, ne nějaké komplikované ovládání. (já nestříhám, ale přetáčím, dokud to není podle mých představ, ale možnost střihu tam je.)
 • Možnost audiovizuálních efektů přímo v programu PowerPoint.
 • Jednoduché ovládání – zvládnou i začátečníci.

učitel anglického jazyka, GASOŠ Rokycany

Jak využít Google Classroom nejen pro výuku

Jak využít Google Classroom nejen pro výuku

Virtuální sborovna
Ředitel školy založil učebnu v G-Classroom, která slouží jako virtuální sborovna. Do této virtuální sborovny jsou vkládány materiály týkající se týdenních plánů, zápisů z pedagogických rad, legislativní novinky, informace vedení školy, ankety, organizace školního roku. Výhodou je, že je všechno pohromadě a lépe dohledatelné než v e-mailech. Dalším bonusem je, že je možné materiály, které je třeba zpracovat zadat pomocí úkolu s časovým limitem (deadlinem). Tento způsob využití G-Classroom lze využívat během koronavirové krize, ale i samozřejmě v běžném provozu, kdy učitelé ocení shromáždění potřebných informací na jednom místě a především on-line přístup.

 

Třídní skupiny, třídnické hodiny

V G-Classroom nemáme založené jen učebny pro výuku, ale také třídní skupiny pro vedení třídnické agendy (informace, komunikace s třídním učitelem),rychlé společné informace mezi třídním a žáky díky streamu. Výhodou je propojení s G-Meetem na on-line třídnickou hodinu.

Předmětové komise

Pro lepší komunikaci, orientaci v materiálech máme v G-Classroom ve škole založené místnosti pro předmětové komise. Výhodou je stejně jako ve virtutální sborovně snadnější vyhledání materiálů. Efektivní je svolání schůzky předmětové komise, jak při prezenční výuce, tak při on-line výuce.

vedení školy, GASOŠ Rokycany

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email